About Us

Utthan Charitable Foundation Executive Committee :

Mr. Prakash K. Kulkarni - President

Dr. Abhiram Y. Paranjape - Vice President

Mrs. Alka A. Warnekar - Secretary

Dr. Mrs. Shilpa S. Deshpande - Joint Secretary

Mr. Vijay K. Bhide - Treasurer

Members :

Dr. Chandragupta S. Warnekar

Dr. Suhas M. Tamhane

Mrs. Vidula V. Jugade

Mrs. Jayashree R. Kulkarni

Adv. Parimal G. Kelkar,

Mrs. Manisha A. Badkas

Mr. Shriniwas S. Warnekar

Mrs. Indra Malo Jain